REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WOW.SKLEP.PL

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.       Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.
 2.       Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

 

§ 1

DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1.       Sprzedawca – Magdalena Siestrzykowska, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WOW PŁYTKI Magdalena Siestrzykowska ul. Nowa 31, 21-470 Krzywda, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki,      

NIP: 825 18 97 807, REGON: 060410040.

 1.       rachunek bankowy Sklepu o numerze 62 1050 1894 1000 0097 3889 7579  ING BANK ŚLĄSKI
 2.       Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną http://wow.sklep.pl
 3.       Kupujący – każdy podmiot (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta) składający Zamówienie poprzez Sklep.
 4.       Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
 5.       Regulamin – niniejszy regulamin.
 6.       Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 7.       Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności glazura, terakota, kamień naturalny, chemia budowlana, armatura łazienkowa oraz inne akcesoria łazienkowe.
 8.       Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

 

§ 2

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1.       Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.
 2.       Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 3.       Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Kupującego uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Kupujący i obciążają go osobiście.
 4.       Sprzedawca może porozumiewać się z Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT , telefonicznie pod numerami 570 554 455 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-17:00 oraz w soboty w godz. 8:00-13:00), e-mail pod adresem: wow@ekspo.pl 24h, pisemnie listem.
 5.       Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Kupującego.
 6.       Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane w Sklepie w chwili składania Zamówienia.
 7.       Wszystkie prezentowane przez Sprzedawcę Towary są nowe i wolne od wad.
 8.       Wszystkie nazwy Towarów zamieszczone na stronie Sklepu używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej.
 9.       Z uwagi na indywidualny charakter sprzedawanych Towarów ich rzeczywisty wygląd może nieznacznie różnić się od Towarów prezentowanych na zdjęciach w Sklepie. Regulacja ta nie narusza w żadnym stopniu uprawnień przysługujących Kupującemu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 10.    Jeśli Kupujący zauważy błędy w opisie Towaru proszony jest o informację do Sprzedawcy drogą mailową na adres wow@ekspo.pl.
 11.    Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym Towarze nie zawiera kosztów przesyłki.Ceny dotyczą wyłącznie Towarów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu.
 12.    Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 13.    Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.
 14.    W celu korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Kupujący musi dokonać Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego. Rejestracja jest jednorazowa i jest konieczna do składania Zamówień w Sklepie.

 

§ 3

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE

1)      Zamówienia dokonywane za pośrednictwem Sklepu można składać przez całą dobę.

2)      W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać wybrany przez siebie Towar do koszyka poprzez kliknięcie w przycisk DODAJ DO KOSZYKA, a następnie postępować zgodnie z instrukcją.

3)      Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Kupującego w stosunku do Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.

4)      Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje w ciągu maksymalnie 24 godzin – informację poprzez e-mail, zawierającą wszystkie istotne warunki umowy sprzedaży, potwierdzającą przyjęcie oferty Kupującego i zawarcie umowy sprzedaży Towarów zgodnie z Zamówieniem.

5)      Anulowanie lub zmiana Zamówienia jest możliwa przez Kupującego do czasu nadania przez Sprzedawcę przesyłki z Towarem. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą najszybciej jak to jest możliwe (e-mailem lub telefonicznie). Nie narusza to w żaden sposób praw Konsumentów do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania Towaru.

6)      Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

a)      Przelewem całej kwoty na rachunek bankowy Sklepu o numerze: 62 1050 1894 1000 0097 3889 7579  ING BANK ŚLĄSKI

b)      Płatność przy odbiorze. Jest to usługa świadczona przez firmę spedycyjną. Koszty takiej usługi to + 1% do wartości zamówienia + 35zł.  pobranie.

c)      Przelewem za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej PayU Spółka Akcyjna ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań..

7)      Kupujący dokonujący zapłaty przelewem oraz za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych powinien zapłacić za zakupiony Towar wraz z kosztami dostawy w terminie czterech dni roboczych od otrzymania informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

8)      Koszty dostawy są naliczane automatycznie na podstawie wagi (ciężaru palety)  doliczane są do zamówienia i ponoszone przez Kupującego. Informacja o koszcie dostawy Towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Kupującego informacji, o potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 

§ 4

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1)      Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji).

2)      W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Jeśli Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 4 dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

3)      Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji; w przypadku Zamówień płatnych przelewem oraz za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności – może to nastąpić także po zaksięgowaniu zapłaty ceny na koncie Sprzedawcy.

4)      Zachowanie kalibracji i odcienia płytek Sprzedawca gwarantuje w obrębie jednego indeksu towarowego. W przypadku łączenia płytek nierektyfikowanych z jednej kolekcji, ale o różnych kolorach konieczne jest zaznaczenie podczas składania Zamówienia, że płytki będą układane razem.

5)      Czas realizacji Zamówienia wynosi do 4 dni robocze. Czas dostawy może się wydłużyć z przyczyn nie zależnych od Sklepu. W przypadku ewentualnego dłuższego czasu dostawy, Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany.

6)      Dowodem dokonania zakupu jest faktura VAT lub Paragon.

7)      Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury, paragonu bez podpisu Kupującego i przesłania jej drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres mailowy, chyba że Kupujący powiadomi Sprzedawcę o zamiarze otrzymania w formie papierowej.

8)      Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).

9)      Kupujący informowany jest o terminie dostawy i numerze przesyłki poprzez e-mail. Ponadto Kupujący ma możliwość umówienia się na konkretną datę dostawy przypadającą od poniedziałku do piątku.

10)   Kurier ma obowiązek jedynie wyładować Towar z samochodu, nie ma obowiązku wnoszenia go do mieszkania (co wynika z regulaminów firm spedycyjnych).

11)   Odbierając dostarczoną przez przewoźnika przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545§ 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca

Odbiorca przesyłki powinien sprawdzić w obecności kuriera czy nie ma uszkodzeń.

W przypadku towarów dostarczonych na paletach należy je dokładnie obejrzeć z zewnątrz czy paleta, opakowania nie posiadają zewnętrznych uszkodzeń. Jeżeli odbierający przesyłkę stwierdzi, że przesyłka nie budzi żadnych zastrzeżeń to na liście przewozowym wpisuje

„Towar przyjąłem”

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych palety, opakowań towaru lub niezgodności przesyłki z zamówieniem. Prosimy o sporządzenie protokołu. Oraz wpisanie stosownej adnotacji na liście przewozowym. Prosimy o przesłanie sporządzonego protokołu drogą mailową na adres sklepu wow@ekspo.pl (w tytule wiadomości Reklamacja i numer zamówienia). Opisanie sytuacji i dołączenie fotografii uszkodzonej palety i towaru przed jej otwarciem i po otwarciu. Wszystkich czynności dokonujemy w obecności kuriera firmy spedycyjnej.

Niedopełnienie powyższych zaleceń skutkuje odrzuceniem roszczeń reklamacyjnych.

 

§ 5

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
Rękojmi

1)      Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.

2)      Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.

3)      Reklamacja może być złożona pisemnie na adres Sprzedawcy WOW PŁYTKI MAGDALENA SIESTRZYKOWSKA 05-300 BUDY JANOWSKIE ul. Brzozowa 4. Kupujący może także skorzystać z formularza znajdującego się na stronie głównej Sklepu

4)      Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.

5)      Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, numeru Zamówienia, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.

6)      W przypadku niektórych reklamacji niezbędne jest ustalenie ze Sprzedawcą terminu oględzin reklamowanego Towaru w miejscu ich zamontowania lub przechowywania przez Kupującego. Ustalenie ze Sprzedawcą terminu oględzin reklamowanego Towaru powinno nastąpić telefonicznie lub za pomocą wiadomości e-mail.

7)      W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w sposób wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu.

8)      Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy.

9)      Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

10)   W procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

11)   Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

 

§ 6

Reklamacja

1)      Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, o ile takowy dokument zostanie do Towaru dołączony.

2)      Sposób realizacji gwarancji jest ustalony przez gwaranta w dokumencie gwarancyjnym. Termin gwarancji dokument gwarancyjny.

3)      Towary mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Towary.

4)      W przypadku Towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Kupujący może reklamować Towar korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Kupujący może reklamować Towar bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Kupujący według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do gwaranta albo do Sprzedawcy.

 

§ 7

Odstąpienie od umowy

1)      Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia, od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2)      Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c)      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

3)      Część zakupionego towaru nie podlega zwrotowi np.: płytki ceramiczne, gres, kamieni naturalny i tp.

4)       W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

5)      Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

6)      W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca otrzymane od Konsumenta płatności za zakupiony towar.

7)      Zwrot płatności jest dokonywany przelewem bankowym na podane konto przez Konsumenta.

8)      Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru.

9)      Konsument ponosi bezpośrednie koszty transportu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.

10)   Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§ 8

OCHRONA DANYCH

 1.       Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu "wow.shop.pl", jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu "wow.shop.pl", w tym dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie "wow.shop.pl". W odniesieniu do danych osobowych Użytkowników dokonujących rejestracji w Sklepie z wykorzystaniem danych dostępowych pochodzących z Allegro lub dokonujących w Sklepie zakupu towarów lub usług z wykorzystaniem danych dostępowych pochodzących z PayU, Sprzedawca otrzymuje te dane – odpowiednio - od Grupy Allegro lub PayU, za zgodą Użytkowników oraz w zakresie niezbędnym do realizacji przez Sprzedawcę celów wskazanych powyżej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.
 2.       Dane osobowe Użytkowników mogą być  przekazywane lub ujawniane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.
 3.       Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania, usunięcia oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, ich na zasadach opisanych przepisami RODO.
 4.       Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

 

§ 9

PRZERWY TECHNICZNE

 1.       Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Użytkowników ze Sklepu spowodowany siłą wyższą.
 2.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu w odniesieniu do Sklepu, w którym dochodzi do zawierania Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie usług (o charakterze jednorazowym).
 2.       Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku zawierania Umów, o których mowa w punkcie poprzedzającym, po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.
 3.       W przypadku Sklepów, w których dochodzi do zawierania Umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym lub okresowym, zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po upływie 45 dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu i jednoczesnego powiadomienia o tym Użytkowników na adres e-mail przypisany do konta.
 4.       Jeżeli usługa o charakterze okresowym wygasa w trakcie okresu wypowiedzenia Umowy, Umowa ulega rozwiązaniu w tym momencie i nie ulega przedłużeniu na kolejny okres.
 5.       We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. W sprawach dotyczących Allegro (w tym wykorzystania loginu i hasła użytkownika Allegro) zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu Allegro. W sprawach dotyczących korzystania z usług iMoje ING w związku z korzystaniem ze Sklepu, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia usługi iMoje ING.
 6.       Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 7.       Regulamin ważny 01.07.2021